T: 01 200 94 22 | E: info@ztr.si

Projekti

Namen projektnega delovanja zavoda je povečanje kakovosti življenja prebivalcev, predvsem s povečano ekonomsko dejavnostjo ter z aktivnostmi, ki prispevajo k osebnostni rasti, medsebojnemu sodelovanju in druženju ter izboljšanju bivalnega okolja.

Področja izvedbe projektov:
 • Izvajanje splošnih razvojnih nalog
 • Koordinacija razvojnih institucij ter podpora pri pripravi in izvedbi projektov
 • Neposredne tuje investicije
 • Podpora obstoječim podjetjem pri rasti
 • Start-upi, inkubator, coworking
 • Socialno podjetništvo in zadružništvo
 • Projekti na področju okolja, razvoja človeških virov, družbenega razvoja, infrastrukture, kulture in umetnosti

Status projekta: v teku

Trajanje projekta: 01. 09. 2017 – 31.08.2020

Financiranje: Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija‐Madžarska 2014-2020 in je sofinanciran s strani EU v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Partnerji:
 • Vas Megyei Önkormányzati Hivatal – vodilni partner
 • Zala Megyei Önkormányzat
 • Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
 • Zavod za turizem in razvoj Lendava
 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
 • Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Cilji projekta:
 • Vzpostavitev kompleksnega sistema usmerjenja obiskovalcev
 • Turistična promocija slovensko-madžarskega obmejnega območja
 • Zagotovitev cestne povezave obmejnega območja
Spletna stran projekta:
 • http://guide2visit.eu/

Naziv projekta: Izoblikovanje skupne kolesarske turistične destinacije za integracijo z železno zaveso razdeljenega obmejnega območja / Közös kerékpáros turisztikai desztináció létrehozása aVasfüggöny által kettészakított határtérség integrációjára

Akronim: IronCurtainCycling

Trajanje projekta: 36 mesecev

Začetek projekta: 1. 7. 2017

Konec projekta: 30. 6.2020

Št. projektnih partnerjev: 7

Vodilni partner: Občina Zala Megy, Madžarska

Projektni partnerji: 

 • Znanstveno raziskovalni središče Bistra Ptuj
 • Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
 • Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
 • Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejleszt ési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
 • Občina Lendava
 • NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársasá

Višina projektnih sredstev (celotna vrednost projekta): 2.293.423,00 EUR

Vir financiranja: Interreg Madžarska Slovenija, Evropski sklad za regionalni razvoj

Opis projekta: Projekt IronCurtainCycling Se izvaja pod okriljem Evropskega sklada za regionalni razvoj, natančneje Interreg Madžarska-Slovenija pod prioritetno osjo Privlačna regija.

Osnovni cilj projekta je povečevati privlačnost z diverzifikacijo in s čezmejno integracijo trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na osnovi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine ter razvoja produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, katerim se na ta način omogoči povezujejo s turističnimi magneti.

Po svetovnih vojnah je železna zavesa za desetletja razdelila slovensko-madžarsko obmejno območje, ki je prej veljalo za enotno geografsko in etnografsko pokrajino. Na programskem območju nahajajoče se destinacije (npr. Lenti, Lendava, Monošter) so se v zadnjih letih razvile, toda slednje razvoja turizma okoliških vasi ni prineslo, saj ni kompleksne in dopolnilne ponudbe. Danosti obmejne regije ponujajo dobre možnosti za kolesarski turizem. Bogatitvi kolesarske ponudbe je bilo namenjenih že več projektov, toda celotno mejno območje pokrivajoča, medsebojno povezana in označena mreža kolesarskih poti ni bila vzpostavljena, zato tudi ni mreže storitev za zadovoljevanje potreb turistov. Naš cilj je povezati v sistem lokalne in mikroregijske poti, ki se priključujejo na cesto EV13, kot glavno os v smeri S-J, ter z zagotovitvijo kolesarjem prijaznih storitev ter dopolnilno ponudbo izoblikovati medsebojno povezano CBC kolesarsko destinacijo (z integracijo rezultatov zgodnejših projektov).

Spletna stran projekta: še ni na voljo

Socialna omrežja: še ni na voljo

Izvedene aktivnosti projekta (kronološki prikaz): Izvedene aktivnosti projekta se bodo posodabljale sprotno.

Napovednih projektnih aktivnosti: Napovednik projektnih aktivnosti se bo lahko spremljal na spletni strani ter socialnih omrežjih projekta.

AKTUALNO:

Vabilo na ekskurzijo:
Študijski obisk ICC – Gradiščanska (SI)

Vabilo na ekskurzijo:
Študijska tura ICC (SI – HU)

Status projekta:v teku

Naziv projekta: Razvoj nastanitvenih kapacitet v zidanicah

Akronim: Turizem v zidanicah

Partnerji:

 • Tiristična zveza Lendava vabi – Turisztikai szövetség Lendva várja Önt,
 • Društvo vonogradnikov Kobilje in
 • Društvo vinogradnikov Strehovci.

Opis projekta:

Razvoj nastanitvenih kapacitet v zidanicah oz. ˝Turizem v zidanicah˝, izvajamo v okviru programa LAS Pri dobrih ljudeh. Projekt se nanaša na razvoj turizma v zidanicah v povezavi z naravno in kulturno dediščino, kjer bomo preko razvoja nastanitvenih kapacitet v zidanicah pridobili nove nastanitvene kapacitete, ki so umeščene v vinogradniško območje v občini Lendava, ki skupaj z okoljem predstavljajo naravno in hkrati kulturno dediščino. Vrednost projekta za ZTR znaša 49.179,00€, pri čemer bo ZTR za izvedbo moral zagotoviti 14.254,70 sredstev, vključno z DDV. Predviden zaključek projekta je konec leta 2018.

V okviru projekta bomo tako pridobili:

 • Mrežo ponudnikov turizma v zidanicah;
 • Vzpostavljeno rezervacijsko in promocijsko spletno stran, celostno grafično podobo ter promocijske aktivnosti;
 • Pripravljene bodo profesionalne fotografije, promocijski film ter promocijski materiali ter
 • 6 električnih koles.

Izvedene aktivnosti v okviru obeh projektov bodo tako prispevale predvsem

 • k izboljšanju turistične ponudbe v Lendavi,
 • k Izboljšanju turistične privlačnosti Lendave,
 • k večji prepoznavnosti Lendave,
 • k medsebojnemu povezovanju in sodelovanju različnih turističnih deležnikov v Lendavi,
 • k ustvarjanju novih delovnih mest, produktov in storitev ter
 • k oživljanju Lendavskih goric ter njene okolice.

Status: projekta: zaključen

Spletna stran projekta: www.hotelvinarium.si

Socialna omrežja: https://www.facebook.com/Hotel-Vinarium-1986192671434548

Status projekta: v teku

Naziv operacije: Bike Pleasure – S kolesom v naravo

Akronim: Bike Pleasure

Vrednost operacije: 19.043,72 EUR

Trajanje projekta: 01. 1. 2020 – 31.12.2020

Partnerji:

 • Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva
 • Novak online, Leon novak, s.p.

Opis in cilji projekta:

Namen operacije Bike pleasure je vzpostaviti specializirani integralni turistični produkt za off-road kolesarjenje. V sklopu le-tega bo nastala ponudba za off-road kolesarjenje, torej za kolesarjenje v sožitju z naravo – preko naravovarstvenih paktov bodo predstavljene naravne danosti območja. Tako bo vzpodbujena zavest za posebno floro in favno tega območja.

Preko medijev in praktičnih delavnih bo potekalo ozaveščanje lokalnega prebivalstva o kolesarjenju kot zdravem načinu mobilnosti, kot opcijo za zdravje na delovnem mestu ter predvsem o stiku človeka z naravo. Operacija tako zasleduje cilj trajnostnega razvoja kolesarskega turizma na območju LAS. Projekt »Bike pleasure« se izvaja v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

 

Aktivnosti, ki bodo potekale v okviru operacije:

Vzpostavitev off-road kolesarske destinacije

 • Priprava enega integralnega tursitičnega paketa, ki zajema:
 • Priprava 3 naravovarstvenih paketov
 • Priprava 6 off-road kolesarskih tras
 • Nakup opreme za izvajanje turističnega produkta

Oblikovanje ponudbe ter promocija

 • Vzpostavitev blagovne znamke in CGP podobe
 • Vzpostavitev privlačne spletne strani v dveh jezikih, na kateri bo predstavljen produkt z možnostjo rezervacije
 • Priprava in tisk promocijskega letaka
 • Priprava marketinških fotografij
 • Priprava promocijskega videoposnetka

Trajnostni razvoj kolesarskega turizma

 • Objava promocijsko – izobraževalnih člankov na lokalnem spletnem portalu
 • Priprava promocijsko izobraževalnih delavnic
 • Ozaveščanje zaposlenih v podjetjih za spodbujanje kolesarjenja
 • Dan odprtih vrat v kolesarskem centru Murania
 • Nakup opreme

Spletna stran projekta: še ni na voljo

Za vsebino je odgovoren Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je MKGP.

 

 

Naziv operacije: Skupaj pod eno streho
Akronim: Tectum
Začetek operacije: 30.4.2020
Zaključek operacije:
30. september 2021
Vrednost operacije: 
115.464,02 EUR

 

Parnerji:

 • Občina Lendva – Lendva Közseg
 • Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva
 • Produkcijske in druge storitve, Peter Ošlaj s.p.
 • Hrvaško kulturno društvo Pomurje – Pomurje Horvát Kultúregyesület
 • Zavod za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti, Renkovci

 

Kratek opis operacije:

Namen operacije je vzpostavitev sodelovanje med projektnimi partnerji z namenom izboljšanja kvalitete dogodkov in povečanja števila kvalitetnih dogodkov preko izvedbe potrebnih naložb, usposabljanj in primerov dobrih praks. S projektom bo pridobljena potrebna oprema, ki bo pod eno streho združevala lokalno in širšo populacijo ob kvalitetnih prireditvah in drugih aktivnostih, ki jih bodo izvajale razne organizacije. 

S projektnimi aktivnostmi se bodo vzpostavile nove oblike sodelovanja, organizirana bodo usposabljanja za potrebe dviga kompetenc organizacije dogodkov z vrhunsko opremo ter usposobljenim timom.

S povečanjem števila prireditev in kvalitete le-teh bodo ustvarjene dodatne možnosti za razvoj podjetništva in priložnosti za nevladne organizacije in socialna podjetja, ki bodo lahko ob dogodkih našli svojo poslovno priložnost ter priložnost za uresničevanje svojega poslanstva. 

Za namene vzpostavitve nove lokalne storitve in ponudbe bo v okviru operacije kupljena oprema, nakar bo sledilo usposabljanje in izobraževanje za učinkovitejše izvajanje dogodkov. Aktivnosti bodo zajemale izobraževanje za postavitev šotora, izobraževanje za upravljanje zvoka na dogodkih,  plesne delavnice za nastope na dogodkih, kulturni management, delavnice za usposabljanje ciljnih skupi ter promocijsko-izobraževalne dogodke socialnega podjetništva.

Ključni cilj projekta:

Ključni cilj operacije je v roku enega leta vzpostaviti sodelovanje med partnerji z namenom izboljšanja kvalitete organizacije dogodkov in povečanja števila dogodkov v naselju Lendava preko izvedbe potrebnih naložb, usposabljanj ter primerov dobrih praks v njenem širšem okolju.

Aktivnosti operacije in njihovi rezultati:

 Vzpostavitev nove lokalne storitve in ponudbe

Glavni namen aktivnosti je vzpostavitev nove lokalne storitve in ponudbe: vzpostavitev partnerstva za organizacijo dogodkov s poudarkom na naložbi, s katero bo zagotovljena osnovna oprema za izvedbo večjih dogodkov v Lendavi. Projektno partnerstvo bo tako pripravljeno za izvedbo novih  dogodkov in nadgradnjo obstoječih prireditev. Ključne aktivnosti so:

 • Nakup prireditvenega šotora
 • Nakup ozvočenja in opreme
 • Nakup stojnic za prireditve
 • Vzpostavitev koledarja prireditev
 • Nakup prenosnega računalnika z opremo

 

Izvedba usposabljanj in izobraževanj za učinkovitejše izvajanje dogodkov

Po zagotovitvi primerne opreme bo sledila izvedba usposabljanj in izobraževanj za učinkovitejše  izvajanje dogodkov, v katera bodo vključene različne ciljne skupine glede na njihova zanimanja. Predvidene aktivnosti so:

 • Izobraževanje za postavitev šotora
 • Izobraževanje za upravljanje zvoka na dogodkih
 • Plesna delavnica za nastope na dogodkih
 • Izobraževanje za kulturni management
 • Delavnice za usposabljanje ciljnih skupin (5 delavnic)
 • Promocijsko izobraževalni dogodki socialnega podjetništva (6 delavnic)
 • Delo na projektu

 

“Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.”

 

 

 

 

 

(Visited 746 times, 7 visits today)
Copyright © ZTR 2022, All Rights Reserved.