T: 01 200 94 22 | E: info@ztr.si

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri

31.03.2021

»Velikonočna nagradna igra – ustvarite pirh«

Zavod za turizem in razvoj Lendava osebne podatke (ime in priimek) zbira z namenom izvedbe nagradne igre. Posameznik lahko prekliče svojo privolitev na e-naslovu: info@vinarium-lendava.si. Svojo privolitev k sodelovanju za opredeljen namen izrazite z delitvijo objave in komentarjem števila pravilnih odgovorov.

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Velikonočna nagradna igra – ustvarite pirh«

 (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Zavod za turizem in razvoj Lendava, Čentiba, Lendavska cesta 19, 9220 Lendava, ID za DDV SI 72731249 (v nadaljevanju »ZTR« oz. »organizator«).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke ZTR, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 31.03. 2020 od objave na družbenem omrežju Facebook do 06. 04 2020 do 22:00 ure.

4. Sodelovanje v nagradni igri

S 25. 5. 2018 je prišla v uporabo nova Splošna uredba o varstvu podatkov, ki posameznikom zagotavlja več nadzora nad lastnimi osebnimi podatki. S tem namenom smo pri Zavodu za turizem in razvoj Lendava vzpostavili nov način sodelovanja v nagradnih igrah, ki jih organiziramo na omrežju Facebook – le ta pa  igre ne sponzorira, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

Postopek je sledeč. Ob vsaki nagradni igri vas bomo seznanili z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov. Posameznik, ki bi rad sodeloval v nagradni igri in se strinja z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov, pošlje sliko pirha z motivom stolpa Vinarium na info@ztr.si. Na ta način izrazite svojo privolitev z namenom in obsegom obdelave vaših osebnih podatkov in sodelujete v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma zunaj zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

5. Preklic sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov  info@vinarium-lendava.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

6. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da pošlje sliko svojega pirha na info@ztr.si. S tem udeleženec sprejema te splošne pogoje.

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje enkrat. Večkratno sodelovanje se bo upoštevalo samo kot enkratno.

7. Izbor nagrajencev

Vse slike, ki bodo prispele na naslov info@ztr.si bodo objavljene na Facebook strani Vinarium Lendava. Tri (3) slike, ki bodo prejele največ všečkov bodo nagrajene. Komisija, ki jo sestavljajo trije člani, bo število všečkov pregledala v prostorih organizatorja.

Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki bo podpisan s strani vseh članov komisije in izpisan v enem izvodu ter se bo hranil na sedežu organizatorja eno leto od zapisa.

8. Nagrade

Organizator bo v nagradni igri podelil nagrade z vsebino:

  1. 1x Brezplačen celodnevni najem e-koles za dve osebi v KC Murania
  2. 1x Vinarium darilni kozarec in vino lendavskih vinarjev
  3. 1x Majica Vinarium

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

9. Obveščanje in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje 07. 4. 2020, oz. pet delovnih dni po zaključku nagradne igre z objavo organizatorja na družbenem omrežju Facebook pod objavo nagrade igre s pozivom nagrajencem, naj v sporočilo na družbenem omrežju Facebook pošljejo sporočilo s svojim naslovom, kamor jim bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

V primeru, da se nagrajenec v roku 24 ur od objave nagrajencev organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Po prejemu podatkov, navedenih v 1. odstavku tega člena, bo organizator nagrajenca obvestil o načinu prevzema nagrade. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter uporabniškega imena na Facebooku.

10. Obdavčitev nagrad

Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

11. Varovanje osebnih podatkov

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@vinarium-lendava.si.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

– izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

– obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

– objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

– podelitve nagrad.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove trajno izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov: info@vinarium-lendava.si.

12. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

13. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili).

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

14. Reševanje sporov

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

15. Končne določbe

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na Facebook strani Vinarium Lendava. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na Facebook strani Vinarium Lendava.

V Lendavi, dne 31. 03. 2020.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Copyright © ZTR 2021, All Rights Reserved.