T: 01 200 94 22 | E: info@ztr.si

O nas

Zavod za turizem in razvoj gradi na tradiciji povezovanja organizacij, koordinaciji dogodkov, promociji in aktivnosti s področja spodbujanja podjetništva, s tem da v delovanje uvaja komponento razvoja, s posebnim poudarkom na razvoju turizma. Tako zavod izvaja hkrati naloge destinacijske organizacije in razvojne agencije.

Lendava kot turistična destinacija potrebuje destinacijski management, katerega cilj je optimizacija učinkov turizma, tako za lokalno prebivalstvo kot za turista. Povečati je treba dobiček lokalnih podjetij in multiplicirati učinke turizma – lokalna pridelava, trgovina, kulturna ponudba itd. V ta namen zavod izvaja naslednje aktivnosti:

  • Povezovanje deležnikov
  • Promocija in informiranje
  • Trženje
  • Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v turizmu
  • Razvoj produktov in storitev

Zavod deluje kot strokovna institucija, ki pospešuje podjetniški in gospodarski razvoj občine in regije z implementacijo vedno novih razvojnih projektov z vključevanjem lokalnih potencialov. Namen aktivnosti je povečati kakovost življenja prebivalcev, predvsem s povečano ekonomsko aktivnostjo, pa tudi z aktivnostmi, ki prispevajo k osebnostni ratsti, medsebojnemu sodelovanju in druženju ter izboljšanju bivalnega okolja:

  • Izvajanje splošnih razvojnih nalog
  • Podpora občinskemu ekosistemu
  • Podpora razvoju podjetništva
  • Drugi projekti

Zavod za turizem in razvoj Lendava je pravni naslednik Sveta mladih Lendava. Od svoje ustanovitve (2013), se je zavod posvečal vprašanjem pozicioniranja mladih v lokalni skupnosti, povezovanja organizacij, prostočasnih in športnih aktivnosti ter si pridobil kompetence pri organizaciji in koordinaciji, in sicer s področja športa, prostočasnih aktivnosti, promocije in s področja spodbujanja podjetništva. Zavod za turizem in razvoj gradi na tej tradiciji, s tem da v delovanje uvaja komponento razvoja, s posebnim poudarkom na razvoju turizma. Tako ZTR izvaja hkrati naloge destinacijske organizacije in razvojne agencije.

CSO4Co Evropa za državljane, 2015, v sodelovanju z Občino Lendava

Evropska prostovoljna služba EVS, 2016, izmenjava prostovoljcev

Guide2Visit, Interreg SI-HU, 2017-2020, projektni partner; vzpostavitev prekomejne turistične destinacije ter ustvarjanje novih ITP produktov in promocijskih materialov

Turizem v zidanicah, LAS, 2018-2019, vodilni partner; Razvoj nastanitvenih kapacitet v zidanicah

Marketinške aktivnosti stolpa Vinarium, Občina Lendava, 2018-2021; Izvajanje marketinških aktivnosti, razvoj ponudbe in trženja za stolp Vinarium Lendava

VD Pomurje 2020, STO, 2020, prijavitelj; Promocija turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020 za VD Pomurje: Moravske Toplice, Radenci, Lendava, Murska Sobota, Občina Ljutomer

Skupaj pod eno streho, LAS, 2020-2021, projektni partner; Vzpostavitev sodelovanja med partnerji za izboljšanje kvalitete organizacije dogodkov in povečanja števila dogodkov preko izvedbe potrebnih naložb, usposabljanj ter primerov dobrih praks

Bike Pleasure – S kolesom v naravo, LAS, 2020-2021, vodilni partner; Vzpostavitev specializiranega integralnega turističnega produkta za off-road kolesarjenje.

Vizija

Zavod za turizem in razvoj Lendava bo postala finančno neodvisna institucija, ki v sodelovanju z Občino Lendava in drugimi institucijami v okolju ustvarja pogoje za trajnostni in družbeni razvoj v občini in njeni soseščini.

Poslanstvo

Ustvarjali bomo inovativne in družbeno odgovorne storitve, ki prebivalcem zagotavljajo enake možnosti za poln razvoj lastnih potencialov ter kakovostno življenje v zdravem okolju.

Vrednote

Odkritost. Ozaveščenost. Odgovornost.

Spoštovanje, Sodelovanje. Multikulturnost. Strpnost.

Kreativnost. Učinkovitost. Pravičnost. Trajnost. Družbena odgovornost.

Organi zavoda

Svet zavoda
Člani: Igor Kolenko (predsednik), Timea Gönc (podpredsednica), Helena Antolin Tibaut, Vesna Marton, Sven Sarjaš, Dušan Zver, Robert Berki.

Programski svet:
Člani: Martina Bukovec, Dorisz Gal Farics, Teodor Grča, Helena Sredenšek, Marjan Koren, Igor Köveš, Štefan Kozak, Aleš Szabo, Tanja Šimonka.

Direktorica: Martina Bukovec
Številka računa: SI56 0125 9600 0000 768
E-mail: info@ztr.si

Osebna izkaznica

Naziv: Zavod za turizem in razvoj Lendava / Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva
Naslov: Čentiba, Lendavska cesta 19, 9220 Lendava
Ustanovitelj: Občina Lendava
Pravna oblika: Javni zavod
Matična številka: 6354544000
Davčna številka: SI72731249
Številka računa: SI56 0125 9600 0000 768
E-mail: info@ztr.si

Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: ZAVOD ZA TURIZEM IN RAZVOJ LENDAVA
Odgovorna uradna oseba: MARTINA BUKOVEC, univ. dipl. novinarka, direktorica
Datum prve objave kataloga: 10.01.2018
Datum zadnje spremembe: 3.6.2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.ztr.si
Druge oblike kataloga Katalog je dostopen v elektronski obliki
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: Zavod za turizem in razvoj Lendava je nastal s preoblikovanjem zavoda Svet mladih – Zavod za usposabljanje mladih Lendava – Fiatalok Világa – Ifjusági Képzési Központ Lendva (Ur. l., št. 8/2016 z dne 5.2.2016) z namenom spodbujanja razvoja turizma ter trženja lokalnih storitev in produktov preko lokalne turistične ponudbe, kakor tudi delovanja na področju razvojnih nalog regionalne strukturne politike in na področju pospeševanja podjetniškega ter gospodarskega razvoja občine in regije. Pomembno poslanstvo zavoda je povezovati območje s skupnimi projekti, ga promovirati v regiji in v prostoru države ter pridobivati sredstva za izvedbo projektov tako v državnem kot tudi v evropskem prostoru.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
Martina Bukovec, direktorica

sektor za turizem

01 200 94 22 martina@ztr.si
Romeo Varga, sektor za razvoj 01 200 94 22 romeo@ztr.si
 Organigram organa

Svet zavoda

V povezavi: organigram ZTR

Igor Kolenko (predsednik), Dušan Zver, Helena Antolin Tibaut, Sven Sarjaš, Timea Gönc, Vesna Marton, Robert Berki

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
Seznam vseh drugih organov s področja dela /
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Martina Bukovec, direktorica
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi http://zakonodaja.gov.si/rpsi/rps_kazala.html
Predpisi lokalne skupnosti Odlok o preoblikovanju o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva

O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov                /

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Statut Zavoda za turizem in razvoj Lendava

Poslovnik o delu sveta javnega zavoda Zavod za turizem in razvoj Lendava

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ /
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc /
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk /
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa Podatke o pomembnih novicah objavljamo na naših spletnih straneh www.ztr.si. V tem sklopu objavljene informacije so v celoti dostopne kot informacije javnega značaja. Gre za informacije, ki so oblikovane z namenom, da se predstavijo javnosti. Informacije, ki še niso objavljene na omenjeni spletni strani, ali če posameznik ne uporablja interneta, lahko zahteva te informacije na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja po predpisanem postopku.
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna preko spletnih strani ZTR ob vsakem času. Fizični dostop: na sedežu ZTR, Čentiba, Lendavska cesta 19. Delovni čas: ponedeljek-petek od 8.-16. ure.

Podrobnosti o naravni in kulturni dediščini mesta si preberite in oglejte na:

Lendava

Mesto Lendava je najvzhodnejše slovensko mesto, ki se nahaja na križišču več pomembnih poti. Odlikuje jo izrazita multietničnost, večjezikovnost, večverskost. O bogati preteklosti pričajo številne, ogleda vredne kulturne znamenitosti. Potenciali Lendave so poleg naravnih danosti predvsem v človeških resursih, obmejnem področju, multietnični in večjezikovni skupnosti z bogato in raznoliko tradicijo, tudi judovsko. Pri tem ne smemo pozabiti na trajnostni razvoj in povezovanje z izbranimi mesti v oddaljenosti 100 kilometrov od Lendave, kar pomeni povezovanje z Madžarsko, Avstrijo in Hrvaško.

www.lendava-lendva.si  |  www.lendava.si 

[/vc_column]
[/vc_row]

Pomurje se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije in je najbolj ravninska regija Slovenije. Skozi pokrajino potekajo številne pomembne mednarodne prometne poti, zaradi svoje ugodne lege, na severu namreč meji na Avstrijo, na vzhodu na Madžarsko in na jugu na Hrvaško, pa je Pomurje že od nekdaj pomembno stičišče sosednjih držav na področju gospodarstva, razvoja in kulture. Pomurje je tudi izredno turistično privlačna regija, saj letno tukaj prenoči 10 % vseh turistov, ki obiščejo Slovenijo. Zaradi pestrosti in neokrnjenosti pokrajine, narava obiskovalcem nudi tako sprostitvene – wellnes kakor tudi športne in rekreacijske priložnosti.

Pomurje na kratko:
Lega: severovzhodna Slovenija
Površina:1.337 km
Prebivalstvo: 119.349
Mesta v regiji: Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona, Ljutomer
Število podjetij: 1.669
BDP: bruto dodana vrednost glede na Slovenijo -3,8% (2009)
Povprečna bruto plača v regiji: 1.325 €
BDP po dejavnostih (od vseh dejavnosti v regiji)
Kmetijske dejavnosti: 7,2 %
Industrija: 32,7 %
Storitvene dejavnosti: 60,2 %

SLOVENIJA-HRVAŠKA-MADŽARSKA-AVSTRIJA

Za Lendavo lahko rečemo, da leži na edinstvenem evropskem stičišču kultur, saj jo obkrožajo kar tri raznolike države, trije jeziki in trije različni načini mišljenja in bivanja. S svojo dvojezičnostjo, bogato zgodovinsko preteklostjo, z judovsko, romsko, manjšinsko in mejno zgodovino je Lendava vzorčen primer mesta, kjer projekt združene Evrope regij zlahka najde svoj domicil.

Avtomobilski promet: Iz smeri Ljubljane se po avtocesti peljete proti Celju, Mariboru ter Murski Soboti. Avtocesto zapustite na izvozu Lendava.

Iz smeri Zagreba avtocesto zapustite na izvozu Čakovec, nadaljujete vožnjo po regionalni cesti proti mejnemu prehodu Mursko Središće – Petišovci in nato naprej proti Lendavi.

Iz smeri Gradca peljete po avtocesti v smeri Maribora, nato Lendave. Avtocesto zapustite na izvozu Lendava.

Iz smeri Budimpešte peljete po avtocesti proti Nagykanizsi in nato proti nekdanjemu mejnemu prehodu Tornyiszentmiklós – Pince.  Avtocesto zapustite na izvozu Lendava.

Letalski promet: oddaljenost letališč od Lendave

Lendava – Maribor (SLO): 80 km

Lendava – Ljubljana (SLO): 200 km

Lendava – Gradec (A): 135 km

Lendava – Zagreb (HR): 142 km

Lendava – Budimpešta (HU): 260 km

Kako do nas

(Visited 1.027 times, 25 visits today)
Copyright © ZTR 2022, All Rights Reserved.